Czym tak naprawdę jest Lambda w Javie

Jak dobrze pamiętamy, największym osiągnięciem w Javie 8 było wprowadzenie wyrażeń lambda. W tym poście skupię się na tym czym one technicznie są oraz jak one działają.

Pierwsze spostrzeżenia

Jeśli spojrzeć w przeszłość, to przed Javą 8 wyrażenia lambda były emulowane wewnętrznymi klasami anonimowymi. Przykładowo w dla wcześniejszych wersji Javy dla przetwarzania funkcyjnego stworzono klasę Iterables. A w niej zalecanym podejściem było tworzenie anonimowych klas wewnętrznych implementujące interfejsy z jedną metoda. Jakkolwiek było to dość toporne rozwiązanie trzeba było tworzyć dużo zbędnego kodu…

Czy może zatem lambda jest zwykłą wewnętrzna klasa anonimową? Wskazywałby na to również stacktrace zrobiony wewnątrz lambdy w którym widać charakterystyczny dla klas anonimowych znak $, a po nim numer klasy.

public class LambdaExperiment {
  public static void main(String[] args) {
    Function<String, Void> lambda = s -> { throw new RuntimeException(s); };
    lambda.apply("String");
  }
}
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: String
	at dev.jgardo.jvm.miscellaneous.lambda.LambdaExperiment.lambda$main$0(LambdaExperiment.java:7)
	at dev.jgardo.jvm.miscellaneous.lambda.LambdaExperiment.main(LambdaExperiment.java:8)

I teoria ta miałaby szanse, gdyby nie to, że wśród skompilowanych plików .class nie ma żadnych dodatkowych klas, a każda klasa anonimowa tworzy osobny plik o sufiksie $<nrKlasyAnonimowej>

Gdzie zatem jest ta lambda?

Cóż… trzeba zajrzeć do kodu bajtowego, może tam coś znajdziemy…

 Last modified 27 wrz 2019; size 1461 bytes
 MD5 checksum f165faff2e94d85a93129e64e8cd7403
 Compiled from "LambdaExperiment.java"
public class dev.jgardo.jvm.miscellaneous.lambda.LambdaExperiment
 minor version: 0
 major version: 55
 flags: (0x0021) ACC_PUBLIC, ACC_SUPER
 this_class: #6             // dev/jgardo/jvm/miscellaneous/lambda/LambdaExperiment
 super_class: #7             // java/lang/Object
 interfaces: 0, fields: 0, methods: 3, attributes: 3
Constant pool:
  #1 = Methodref     #7.#29     // java/lang/Object."<init>":()V
  #2 = InvokeDynamic   #0:#35     // #0:apply:()Ljava/util/function/Function;
  #3 = String       #36      // String
  #4 = InterfaceMethodref #37.#38    // java/util/function/Function.apply:(Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
  #5 = Methodref     #39.#40    // java/lang/String.toUpperCase:()Ljava/lang/String;
  #6 = Class       #41      // dev/jgardo/jvm/miscellaneous/lambda/LambdaExperiment
  #7 = Class       #42      // java/lang/Object
  #8 = Utf8        <init>
  #9 = Utf8        ()V
 #10 = Utf8        Code
 #11 = Utf8        LineNumberTable
 #12 = Utf8        LocalVariableTable
 #13 = Utf8        this
 #14 = Utf8        Ldev/jgardo/jvm/miscellaneous/lambda/LambdaExperiment;
 #15 = Utf8        main
 #16 = Utf8        ([Ljava/lang/String;)V
 #17 = Utf8        args
 #18 = Utf8        [Ljava/lang/String;
 #19 = Utf8        lambda
 #20 = Utf8        Ljava/util/function/Function;
 #21 = Utf8        LocalVariableTypeTable
 #22 = Utf8        Ljava/util/function/Function<Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;>;
 #23 = Utf8        lambda$main$0
 #24 = Utf8        (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
 #25 = Utf8        s
 #26 = Utf8        Ljava/lang/String;
 #27 = Utf8        SourceFile
 #28 = Utf8        LambdaExperiment.java
 #29 = NameAndType    #8:#9     // "<init>":()V
 #30 = Utf8        BootstrapMethods
 #31 = MethodHandle    6:#43     // REF_invokeStatic java/lang/invoke/LambdaMetafactory.metafactory:(Ljava/lang/invoke/MethodHandles$Lookup;Ljava/lang/String;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodHandle;Ljava/lang/invoke/MethodType;)Ljava/lang/invoke/CallSite;
 #32 = MethodType     #44      // (Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
 #33 = MethodHandle    6:#45     // REF_invokeStatic dev/jgardo/jvm/miscellaneous/lambda/LambdaExperiment.lambda$main$0:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
 #34 = MethodType     #24      // (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
 #35 = NameAndType    #46:#47    // apply:()Ljava/util/function/Function;
 #36 = Utf8        String
 #37 = Class       #48      // java/util/function/Function
 #38 = NameAndType    #46:#44    // apply:(Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
 #39 = Class       #49      // java/lang/String
 #40 = NameAndType    #50:#51    // toUpperCase:()Ljava/lang/String;
 #41 = Utf8        dev/jgardo/jvm/miscellaneous/lambda/LambdaExperiment
 #42 = Utf8        java/lang/Object
 #43 = Methodref     #52.#53    // java/lang/invoke/LambdaMetafactory.metafactory:(Ljava/lang/invoke/MethodHandles$Lookup;Ljava/lang/String;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodHandle;Ljava/lang/invoke/MethodType;)Ljava/lang/invoke/CallSite;
 #44 = Utf8        (Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
 #45 = Methodref     #6.#54     // dev/jgardo/jvm/miscellaneous/lambda/LambdaExperiment.lambda$main$0:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
 #46 = Utf8        apply
 #47 = Utf8        ()Ljava/util/function/Function;
 #48 = Utf8        java/util/function/Function
 #49 = Utf8        java/lang/String
 #50 = Utf8        toUpperCase
 #51 = Utf8        ()Ljava/lang/String;
 #52 = Class       #55      // java/lang/invoke/LambdaMetafactory
 #53 = NameAndType    #56:#60    // metafactory:(Ljava/lang/invoke/MethodHandles$Lookup;Ljava/lang/String;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodHandle;Ljava/lang/invoke/MethodType;)Ljava/lang/invoke/CallSite;
 #54 = NameAndType    #23:#24    // lambda$main$0:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
 #55 = Utf8        java/lang/invoke/LambdaMetafactory
 #56 = Utf8        metafactory
 #57 = Class       #62      // java/lang/invoke/MethodHandles$Lookup
 #58 = Utf8        Lookup
 #59 = Utf8        InnerClasses
 #60 = Utf8        (Ljava/lang/invoke/MethodHandles$Lookup;Ljava/lang/String;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodHandle;Ljava/lang/invoke/MethodType;)Ljava/lang/invoke/CallSite;
 #61 = Class       #63      // java/lang/invoke/MethodHandles
 #62 = Utf8        java/lang/invoke/MethodHandles$Lookup
 #63 = Utf8        java/lang/invoke/MethodHandles
{
 public dev.jgardo.jvm.miscellaneous.lambda.LambdaExperiment();
  descriptor: ()V
  flags: (0x0001) ACC_PUBLIC
  Code:
   stack=1, locals=1, args_size=1
     0: aload_0
     1: invokespecial #1         // Method java/lang/Object."<init>":()V
     4: return
   LineNumberTable:
    line 5: 0
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      0    5   0 this  Ldev/jgardo/jvm/miscellaneous/lambda/LambdaExperiment;

 public static void main(java.lang.String[]);
  descriptor: ([Ljava/lang/String;)V
  flags: (0x0009) ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
   stack=2, locals=2, args_size=1
     0: invokedynamic #2, 0       // InvokeDynamic #0:apply:()Ljava/util/function/Function;
     5: astore_1
     6: aload_1
     7: ldc      #3         // String String
     9: invokeinterface #4, 2      // InterfaceMethod java/util/function/Function.apply:(Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
    14: pop
    15: return
   LineNumberTable:
    line 7: 0
    line 8: 6
    line 9: 15
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      0   16   0 args  [Ljava/lang/String;
      6   10   1 lambda  Ljava/util/function/Function;
   LocalVariableTypeTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      6   10   1 lambda  Ljava/util/function/Function<Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;>;

 private static java.lang.String lambda$main$0(java.lang.String);
  descriptor: (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
  flags: (0x100a) ACC_PRIVATE, ACC_STATIC, ACC_SYNTHETIC
  Code:
   stack=1, locals=1, args_size=1
     0: aload_0
     1: invokevirtual #5         // Method java/lang/String.toUpperCase:()Ljava/lang/String;
     4: areturn
   LineNumberTable:
    line 7: 0
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      0    5   0   s  Ljava/lang/String;
}
SourceFile: "LambdaExperiment.java"
InnerClasses:
 public static final #58= #57 of #61;  // Lookup=class java/lang/invoke/MethodHandles$Lookup of class java/lang/invoke/MethodHandles
BootstrapMethods:
 0: #31 REF_invokeStatic java/lang/invoke/LambdaMetafactory.metafactory:(Ljava/lang/invoke/MethodHandles$Lookup;Ljava/lang/String;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodHandle;Ljava/lang/invoke/MethodType;)Ljava/lang/invoke/CallSite;
  Method arguments:
   #32 (Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
   #33 REF_invokeStatic dev/jgardo/jvm/miscellaneous/lambda/LambdaExperiment.lambda$main$0:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
   #34 (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;

W listingu javap -p -v znaleźliśmy ciało wyrażenia lambda w osobnej, wygenerowanej metodzie o nazwie lambda$main$0 (linia 114), które przyjmuje takie same argumenty jak nasza poszukiwana lambda oraz posiada nazwę, którą widzieliśmy w stacktrace. Jest tam również pewna rzadka instrukcja invokedynamic wprowadzona w Javie 7 (linia 95).

Wciąż jednak nie mamy tej wewnętrznej klasy anonimowej…

Teoria

W projekcie Lambda, twórcy Javy stwierdzili, że jest wiele możliwości implementacji lambd, a każda ma zalety i wady (anonimowa klasa wewnętrzna, dynamiczne proxy, MethodHandle). Nie chcieli się wiązać z żadną implementacją, żeby mieć w przyszłości ewentualną swobodę zmiany koncepcji. Dlatego też stwierdzili, dostarczeniem odpowiedniej implementacji lambdy zajmie się JVM w czasie wykonywania.

Implementacja lambd używa mechanizmu wprowadzonego w poprzedniej wersji Javy – wersji 7 – invokedynamic.
Gdy JVM po raz pierwszy dojdzie do danej instrukcji invokedynamic musi „dowiedzieć się” jaką metodę ma wykonać (w przeciwieństwie do pozostałych instrukcji bytecode z rodziny invoke, na etapie kompilacji nie znamy docelowej wywoływanej metody; znamy tylko metodę, która wskaże co trzeba robić). W przypadku definiowania lambdy, aby się tego dowiedzieć, wywoływana jest metoda java.lang.invoke.LambdaMetafactory.metafactory (linia 132 listingu). W parametrach przekazywane są m. in. uchwyt do wygenerowanej na etapie kompilacji metody tworzącej treść lambdy, jej sygnatura, sygnatura metody interfejsu funkcyjnego, którego implementacji szukamy. Metoda generuje docelową klasę z lambdą, ładuje ją oraz zwraca „fabrykę” obiektów tej klasy.

Po stworzeniu fabryki jest ona przypisywana do danej instrukcji invokedynamic.

Raz stworzona i związana z daną instrukcją invokedynamic fabryka jest następnie używana do uzyskania obiektu implementującego interfejs funkcyjny (lambdę).

Takie podejście ma swoje zalety:
– nie wiążemy się z implementacją wyrażeń lambd (ewentualnie można je zmienić)
– mniejszy rozmiar bytecode’u pozbawionego klas wewnętrznych oraz mniejsza ilość osobnych plików d0 załadowania
– brak możliwości ingerowania w kod lambd – nikt nie będzie grzebał w bytecodzie, którego nie ma 😉
– możliwość cache’owania bezstanowych lambd – nie trzeba zawsze tworzyć nowych obiektów.

Rozwiązanie zagadki

Każda implementacja JVM może mieć inną implementację metody. OpenJDK 11 używa wygenerowanych zaraz przed pierwszym użyciem, a następnie cache’owanych klas wewnętrznych (InnerClassLambdaMetafactory).

Więcej informacji:

Temat jest dość trudny i skomplikowany. Starałem się opisać go w dość prostych słowach, więc mogą być pewne nieścisłości. Aby ich uniknąć należało by ten artykuł rozszerzyć o dokładniejszy opis invokedynamic, bootstrap methods, method handle, callsite, jednak wówczas byłby znacznie dłuższy…
Ponadto wytłumaczyłem tylko najprostszy przykład – lambda bezstanowa. Wiadomo, że w lambdach można korzystać z efektywnie finalnych zmiennych lokalnych, co komplikuje proces tworzenia wyrażeń lambda. Co więcej (o zgrozo!) lambdy mogą być serializowalne…

Po dokładny opis wyżej wymienionych problemów polecam sięgnąć do Briana Goetza (człowieka odpowiedzialnego za projekt Lambda w OpenJDK) w artykule Translation of Lambda Expressions.
Jeśli ktoś chce lepiej zrozumieć jak działa invokedynamic polecam bardzo dobrą prezentację Waldemara Kota youtube lub slajdy.

Koniec!
O ile subskrypcji nie ma, o tyle jest tu kanał RSS (jeszcze nie testowałem;) )

Oceń wpis

Switch

Pierwsze, co może kojarzyć się ze switch-case to szereg następujących po sobie bloków if else. Z pewnością taki blok switch case jest bardziej czytelny aniżeli szereg if else. Jednak każdy zna jakąś sytuację, w której jakiś znajomy w pracy zapomniał dodać break na koniec bloku case, co prowadziło do błędów biznesowych, technicznych lub błędów bezpieczeństwa. A skoro ten break jest przeważnie konieczny, to nie do końca pasuje do teorii o ciągu if elseów. Jaka jest prawda o switch?

Code

Ok, czas na trochę kodu. Zacznijmy od prostej metody, która w zależności od argumentu zwraca różne wartości. Zaimplementowana będzie dwukrotnie – najpierw za pomocą switch, następnie z użyciem ifów.

  public int switchInt9(CountToNine countToNine) {
    int i = countToNine.i;
    switch (i) {
      case 0: return 0;
      case 1: return 8;
      case 2: return 16;
      case 3: return 24;
      case 4: return 32;
      case 5: return 40;
      case 6: return 48;
      case 7: return 56;
      default:
        return 64;
    }
  }

  public int ifInt9(CountToNine countToNine) {
    int i = countToNine.i;
    if (i == 0) {
      return 0;
    } else if (i == 1) {
      return 8;
    } else if (i == 2) {
      return 16;
    } else if (i == 3) {
      return 24;
    } else if (i == 4) {
      return 32;
    } else if (i == 5) {
      return 40;
    } else if (i == 6) {
      return 48;
    } else if (i == 7) {
      return 56;
    } else {
      return 64;
    }
  }

Stworzyłem też analogiczne metody z 33 wpisami zamiast 9.

Po skompilowaniu takich metod, a następnie zdekompilowaniu z użyciem javap -v widzimy obydwie metody. Pierwsza z użyciem switch wygląda tak:

 public int switchInt9(dev.jgardo.jvm.miscellaneous.switches.SwitchBenchmark$CountToNine);
  descriptor: (Ldev/jgardo/jvm/miscellaneous/switches/SwitchBenchmark$CountToNine;)I
  flags: (0x0001) ACC_PUBLIC
  Code:
   stack=1, locals=3, args_size=2
     0: aload_1
     1: invokestatic #22         // Method dev/jgardo/jvm/miscellaneous/switches/SwitchBenchmark$CountToNine.access$000:(Ldev/jgardo/jvm/miscellaneous/switches/SwitchBenchmark$CountToNine;)I
     4: istore_2
     5: iload_2
     6: tableswitch  { // 0 to 7
            0: 52
            1: 54
            2: 57
            3: 60
            4: 63
            5: 66
            6: 69
            7: 72
         default: 75
      }
    52: iconst_0
    53: ireturn
    54: bipush    8
    56: ireturn
    57: bipush    16
    59: ireturn
    60: bipush    24
    62: ireturn
    63: bipush    32
    65: ireturn
    66: bipush    40
    68: ireturn
    69: bipush    48
    71: ireturn
    72: bipush    56
    74: ireturn
    75: bipush    64
    77: ireturn

W tym przypadku widzimy instrukcję kodu bajtowego tableswitch z pożądanymi wartościami podawanymi przy case i numerem instrukcji do której ma „skoczyć” jeśli wartość się zgadza. (o tableswitch więcej poniżej)

Dla ifów bytecode wygląda następująco:

 public int ifInt9(dev.jgardo.jvm.miscellaneous.switches.SwitchBenchmark$CountToNine);
  descriptor: (Ldev/jgardo/jvm/miscellaneous/switches/SwitchBenchmark$CountToNine;)I
  flags: (0x0001) ACC_PUBLIC
  Code:
   stack=2, locals=3, args_size=2
     0: aload_1
     1: invokestatic #22         // Method dev/jgardo/jvm/miscellaneous/switches/SwitchBenchmark$CountToNine.access$000:(Ldev/jgardo/jvm/miscellaneous/switches/SwitchBenchmark$CountToNine;)I
     4: istore_2
     5: iload_2
     6: ifne     11
     9: iconst_0
    10: ireturn
    11: iload_2
    12: iconst_1
    13: if_icmpne   19
    16: bipush    8
    18: ireturn
    19: iload_2
    20: iconst_2
    21: if_icmpne   27
    24: bipush    16
    26: ireturn
    27: iload_2
    28: iconst_3
    29: if_icmpne   35
    32: bipush    24
    34: ireturn
    35: iload_2
    36: iconst_4
    37: if_icmpne   43
    40: bipush    32
    42: ireturn
    43: iload_2
    44: iconst_5
    45: if_icmpne   51
    48: bipush    40
    50: ireturn
    51: iload_2
    52: bipush    6
    54: if_icmpne   60
    57: bipush    48
    59: ireturn
    60: iload_2
    61: bipush    7
    63: if_icmpne   69
    66: bipush    56
    68: ireturn
    69: bipush    64
    71: ireturn

W przypadku ciągu if elseów widzimy… ciąg if elseów… Czyli na poziomie bytecode’u switch nie jest ukrytą opcją if elseową.

Trochę teorii

Otóż w zamyśle do obsługi słowa kluczowego switch stworzono specjalnie dwie instrukcje bytecodu – tableswitch oraz lookupswitch.
Zamysł był prosty: zamiast wielokrotnie porównywać z coraz innymi wartościami, na etapie kompilacji stworzymy tablicę par „wartość-adres skoku do instrukcji”. Następnie wystarczyłoby poszukać odpowiedniej wartości w tablicy i skoczyć do tej instrukcji, którą wskazuje.
Dla tableswitch wyszukiwanie jest proste – wystarczy spojrzeć pod index tablicy, której wartości szukamy. Jeśli szukamy wartości 5, to skaczemy do tej instrukcji, którą wskazuje tablica pod indeksem 5. Wówczas czas obliczenia miejsca kolejnej instrukcji jest stały tzn. O(1).

Niestety nie zawsze w case szukamy kolejnych liczb porządkowych zaczynając od zera. Czasem są to różne wartości, które nie są w żaden sposób uporządkowane, ani powiązane. Dla takich wartości została stworzona instrukcja lookupswitch. Na etapie kompilacji wszystkie wartości są sortowane. Następnie w runtimie szukamy odpowiedniej wartości używając algorytmu wyszukiwania binarnego znajdywana jest odpowiednia wartość. Dzięki takiemu mechanizmowi możemy znaleźć odpowiednią wartość w czasie logarytmicznym tzn. O(log2(n)).

Oczekiwania vs rzeczywistość

Wydaje się, że taka optymalizacja ma szanse prowadzić do szybszego działania kodu. Oszczędzamy przede wszystkim na wielokrotnym porównywaniu.

A jaka jest rzeczywistość?
Uruchomiłem odpowiednie wspomniane na początku metody jako benchmarki (kod na moim githubie). Mierzyłem przepustowość, czyli ilość operacji na sekundę (im więcej tym lepiej).
Wyniki na moim lapku na JVM OpenJDK w wersji 8 (java-8-openjdk-amd64) są następujące:

SwitchBenchmark.ifInt33   thrpt  10 22022234,398 ± 247287,924 ops/s
SwitchBenchmark.switchInt33 thrpt  10 20090372,745 ± 105013,436 ops/s

SwitchBenchmark.ifInt9    thrpt  10 28632436,517 ± 107714,521 ops/s
SwitchBenchmark.switchInt9  thrpt  10 27754974,543 ± 177176,911 ops/s

Okazuje się, że ciąg if elseów jest szybszy, aniżeli sprawdzenie w tabeli miejsca do instrukcji skoku. Dlaczego?

Otóż taka implementacja switch miała sens w początkach Javy – w drugiej połowie lat 90. Wtedy procesory były dość wolne jak na dzisiejsze standardy, a odczyty z pamięci RAM były względem procesorów całkiem szybkie. Jeśli odczyt z pamięci trwał wówczas kilka cykli procesora wówczas miało to sens. Z biegiem lat wymyślono takie mechanizmy jak wielordzeniowość, pipelining, branch prediction, które znacznie przyspieszyły wykonywanie instrukcji kodu maszynowego nie przyspieszając taktowania (a równocześnie taktowanie zwiększyło się kilku(nasto)krotnie).

O ile skoki warunkowe if mogły w miarę bezboleśnie podlegać tym usprawnieniom, o tyle skok bezwarunkowy do adresu odczytanego z tabeli pod indexem wyliczonym w poprzedniej instrukcji dość skutecznie blokuje owe usprawnienia. Zatem zaleta stała się wadą, co skutkuje gorszą wydajnością…

Jeśli spojrzymy na kod maszynowy skompilowany przezc2 w openjdk8 zauważymy wspomniany fragment kodu maszynowego (skok pod adres wskazany przez wartość w rejestrze)

 0x00007f872101185d: jmpq  *(%r8,%r10)    ;*tableswitch
                        ; - dev.jgardo.jvm.miscellaneous.switches.SwitchBenchmark::switchInt33@6 (line 96)

OpenJDK vs OracleJDK

Szczęśliwie twórcy OracleJdk 8 stwierdzili, że to może być pewien mało wydajny mechanizm w dzisiejszych czasach, więc po kompilacji c2 instrukcje switch case zostają zamienione na ciąg if elseów (w końcu za coś każą płacić za licencję komercyjną :p).

Niestety switch jest zamieniany na ify dla 9 case, gdy dla 33 caseów dalej jest domyślna implementacja switch

Myśli ostateczne

Wiele o switch można by jeszcze mówić. Można wspomnieć o:

 • implementacji switch na Enum i String (o tym dużo w internecie)
 • zamianie kolejności ifów przy konwersji switch -> if w zależności od statystyki wywołań
 • switch expression
 • i bazującym na nim pattern matching

No nic… Koniec postu, zostawcie łapkę w górę i kliknijcie dzwoneczek, czy inne takie 😉

Oceń wpis